• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Liên hiệp quốc


 

Công văn 1150/VPCP-KGVX năm 2018 về báo cáo ghép định kỳ thứ 5 và 6 về tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1150/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo ghép định kỳ thứ 5 và 6 về tình hình thực hiện Công ước của Liên hp quốc về Quyền trẻ em

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo ghép định kỳ thứ 5 và 6 về tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (Tờ trình số 03/TTr-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2018), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Đồng ý thông qua nội dung Báo cáo ghép định kỳ thứ 5 và 6 về tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Báo cáo gửi Ủy ban CEDAW theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: PL, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03). PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1150/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 31/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1150/VPCP-KGVX

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374291