• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Công văn 1151/LĐTBXH-VP năm 2018 về đề xuất danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 giai đoạn 2018-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1151/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1151/LĐTBXH-VP
V/v đề xuất danh mục TTHC xây dựng, cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 giai đoạn 2018-2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngày 22/12/2017, Văn phòng Bộ đã có Công văn số 605/VP-CCHC gửi các đơn vị để lấy ý kiến đối với Danh mục TTHC đề xuất xây dựng, cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 giai đoạn 2018-2020, trên cơ sở đó đã sửa đổi, bổ sung Danh mục theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (Phụ lục 1 kèm theo), báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Bộ (ngày 22/3/2018), đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo khẩn trương rà soát lại Danh mục này theo lĩnh vực được giao quản lý, gửi kết quả (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo) về Bộ (qua Văn phòng Bộ, bản điện tử gửi vào hộp thư caicachhanhchinh@molisa.gov.vn) thời hạn chậm nhất ngày 31/3/2018 để tổng hợp, ban hành Quyết định của Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Bá Hoan

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công văn số 1151/LĐTBXH-VP ngày 26/03/2017)

DANH MỤC TTHC ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG, CUNG CẤP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

Lĩnh vực: ……………………………………………..

TT

Tên thủ tục hành chính

Đã cung cấp trực tuyến
(Ghi mức độ 3 hoặc 4 vào ô tương ứng)

Đề xuất năm hoàn thành xây dựng, cung cấp trực tuyến
(Ghi mức độ 3 hoặc 4 vào ô tương ứng)

Số lượng hồ sơ TTHC giải quyết trung bình hàng năm

Ghi chú

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1151/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1151/LĐTBXH-VP

296

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378120