• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê


 

Công văn 11520/BTC-QLCS năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện chính sách về quản lý công sản do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 11520/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11520/BTC-QLCS
V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách về quản lý công sản

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để có cơ sở xem xét, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý công sản trong thời gian tới; Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách trong thời gian qua; cụ thể:

1. Về triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

2. Về sắp xếp lại, xử lý nhà đt thuộc sở hữu nhà nước (theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Th tướng Chính phủ) và cơ chế tài chính phục vụ di dời (theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính ph);

3. Về thành lập, triển khai hoạt động của Quỹ Phát triển đất theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

(Dự thảo đề cương đính kèm)

Báo cáo gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 18/9/2013 để tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về Dự thảo đề cương, đề nghị Quý Ủy ban tham khảo tại Website của Bộ Tài chính (Cục Quản lý Công sản), địa chỉ: http://taisancong.vn.

(Chi tiết xin liên hệ Bộ Tài chính - Cục Quản lý công sản, điện thoại: 04.2202828 (máy lẻ 5176, 5194).

Rất mong sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG GỬI ĐỊA PHƯƠNG

A. Về tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

I. Về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ti địa phương

1. Trụ s làm việc

1.1. Đầu tư xây dựng;

1.2. Khu hành chính tập trung;

1.3. Thuê trụ s làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (nếu có);

- Số lượng đơn vị thuộc địa phương đang phải thuê trụ sở làm việc

- Số lượng trụ sở thuê: .... Cái; Tng diện tích trụ sở đi thuê

- Ngân sách thuê trụ sở/năm: .... đng

1.4. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho thuê, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết:

- Số lượng đơn vị thuộc địa phương có trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho thuê, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết;

- Số lượng trụ sở thuê: .... cái; Tổng diện tích: m2

- Số tiền thu được/năm từ việc cho thuê, sử dụng vào mục đích sản xut kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết: ....đồng;

1.5. Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho thuê, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết:

- Số lượng đơn vị thuộc địa phương có trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho thuê, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết

- Số lượng trụ sở thuê: .... cái; Tổng diện tích: m2

- Số tiền thu được/năm từ việc cho thuê, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết: .... đồng

2. Về xe ô tô

- Về tình hình trang bị, quản lý xe ô tô của địa phương (cụ thể: xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô phục vụ công tác cho chức danh có tiêu chun và xe chuyên dùng).

- Cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô: số lượng đơn vị/người áp dụng; số tiền khoán? (nếu có)

II. Tình hình ban hành văn bản về quản lý, sử dụng TSNN theo thẩm quyền của địa phương

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc địa phương;

- Quy chế quản lý, sử dụng TSNN tại địa phương;

- Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại địa phương.

III. Về quản , sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

1. Về xác định giá trị tài sản nhà nước để giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; (Số lượng đơn vị; Tổng giá trị tài sản giao cho các đơn vị)

2. Về việc quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (cho thuê, sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết …..);

3. Nghĩa vụ tài chính đối với đất đai tại các đơn vị sự nghiệp công lập

4. Khấu hao tài sản cố định tại các đơn vị sự nghiệp công lập

IV. Về công khai TSNN

1. Thực hiện các nội dung công khai tình hình quản lý, sử dụng TSNN (theo Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

2. Thực hiện chế độ báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng TSNN.

V. Về cơ sở dữ liệu về TSNN

1. Tình hình thực hiện việc kê khai, đăng ký dữ liệu về TSNN vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN

2. Tình hình thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu

VI. Đánh giá tình hình triển khai Luật Quản sử dụng TSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành

1. Những mặt được

2. Những tồn tại

3. Nguyên nhân

VII. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách

B. Về tình hình sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và cơ chế tài chính phục vụ di dời

I. Về tình hình sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

1. Đánh giá việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý (theo các biểu mẫu số 01, số 02, số 03 đính kèm).

3. Đề xuất kiến nghị và giải pháp trong thời gian tới:

- Kiến nghị về chính sách;

- Kiến nghị về tổ chức thực hiện.

II. Về cơ chế tài chính phc vụ di dời

1. V kết quả thực hiện việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục các cơ sở thuộc phạm vi quản lý phải di dời do gây ô nhiễm môi trường và phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị:

- Đi với trường hợp Danh mục đã được phê duyệt, đề nghị gửi kèm báo cáo Quyết định phê duyệt và Danh mục.

- Đối với trường hợp chưa phê duyệt Danh mục, đề nghị nêu rõ tiến độ đến nay đang thực hiện ở bước nào? Nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

2. Về việc thành lập Ban Chỉ đạo di dời theo hướng dẫn tại mục 1 Chương II Thông tư số 81/2011/TT-BTC:

- Đối với trường hợp đã thành lập Ban Chỉ đạo di dời, đề nghị gửi kèm báo cáo Quyết định thành lập.

- Đối với trường hợp chưa thành lập Ban Chỉ đạo di dời, cần nêu rõ lý do và tiến độ thực hiện.

Trường hp không thành lập Ban Chỉ đạo di dời cần báo cáo rõ việc giao cho cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo di dời.

3. Tình hình triển khai việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị theo quy định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 81/2011/TT-BTC .

4. Những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

C. Về Quỹ phát triển đất

1. Tiến độ thành lập:

- Đã có quyết định thành lập

- Chưa có quyết định thành lập (nêu rõ đang thực hiện ở bước nào).

2. Mô hình tổ chức: Quỹ phát triển đất độc lập hay ủy thác cho Quỹ tài chính khác của địa phương quản lý Quỹ phát triển đất.

3. Về xây dựng và ban hành Điều lệ về t chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ (Điều lệ của Quỹ).

4. Cơ cấu tổ chức: Thành phần Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.

5. Vốn nhà nước cấp cho Quỹ.

6. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất và Điều lệ của Quỹ:

- Tiếp nhận nguồn vốn theo quy định.

- Ứng vốn cho các t chức để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

7. Những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện và kiến nghị giải pháp tháo gỡ./.


PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC ĐẾN 31/8/2013

Stt

Tên đơn vị

Tổng số cơ sở nhà đt phải sắp xếp

Tng số cơ sở nhà đất đã khai

Tổng số cơ sở nhà đất đã phê duyệt

Trong đó:

Số sở

Đất (m2)

Nhà (m2)

S sở

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số sở

Đất (m2)

Nhà (m2)

Giữ lại tiếp tc sử dng

Chuyển giao nhà ở, đt

Điều chuyển

Bán TS, chuyển nhượng đất

Thu hồi

Chuyển mục đích sử dụng

Di dời do ô nhiễm MT

Phương án xử lý khác

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

Số s

Đất (m2)

Nhà (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

I

Tng cộng (= I+Il)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trên địa bàn tnh (TP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan HCSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trên địa bàn tnh (TP) khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cơ quan HCSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BÁN NHÀ, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC ĐẾN 31/8/2013

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

Đất (m2)

Nhà (m2)

Tổng số tiền thu được từ bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Nộp vào tài khoản tạm giữ

Nộp vào ngân sách nhà nước

Chủ tài khoản tm giữ

Ghi chú

Tổng

Bán nhà, chuyển nhưng quyền sử dụng đất

Chuyển mục đích s dụng đất

Tổng

Bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất

1

2

3

4

5 = (6) + (9)

6 = (7) + (8)

7

8

9 = (10) + (11)

10

11

12

13

I

Cơ quan HCSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tại tnh (TP) A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ s 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tại tỉnh (TP) B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ s 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tại tnh (TP) A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ s 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tại tnh (TP) B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ s 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:   - Ghi chi tiết đến tng cơ s, nhà đất ca từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành quản lý

- Nội dung phần ghi chú:

+ Văn bản (Quyết định) của cấp có thẩm quyền v việc bán nhà, chuyển nhượng sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất

+ Tiến độ thực hiện.

+ Lý do chưa thực hiện.

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ BÁN NHÀ, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC ĐẾN 31/8/2013

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Nội dung

Số tiền (triệu đồng)

Văn bản chấp thuận sử dụng số tiền

I

Tng số tiền thu được (bằng cột 6 phụ lục 2)

 

 

II

Tng chi (II = 1+2+3+...)

 

 

1

Các chi phí có liên quan (chi phí đo vẽ nhà, đất; chi phí xác định giá... )

 

 

2

Chi đầu tư thực hiện Dự án A

 

 

3

Chi đầu tư thực hiện Dự án B

 

 

 

 

III

Số tiền còn lại trên Tài khoản tạm giữ (III = I - II)

 

 

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. Ban chỉ đạo di dời

Điều 3. Thành phần của Ban chỉ đạo di dời

1. Ban chỉ đạo di dời của Bộ, cơ quan trung ương:

Căn cứ số lượng, mức độ phức tạp của việc di dời các cơ sở thuộc phạm vi quản lý thuộc Danh mục các cơ sở phải di dời đã được Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi chung là Bộ, cơ quan trung ương) thành lập Ban chỉ đạo di dời của Bộ, cơ quan trung ương. Thành phần gồm:

- Lãnh đạo Bộ, cơ quan trung ương - Trưởng ban;

- Lãnh đạo đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ di dời các cơ sở thuộc phạm vi quản lý - Phó trưởng ban thường trực;

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có vị trí cũ) - Phó trưởng ban;

- Đại diện các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có vị trí mới); cơ quan khác có liên quan - Thành viên.

2. Ban chỉ đạo di dời của địa phương:

a) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo di dời của địa phương. Thành phần gồm:

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố - Trưởng ban;

- Lãnh đạo Sở Tài chính - Phó trưởng ban;

- Đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc; các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan khác có liên quan - Thành viên.

b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì tuỳ tình hình thực tế, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Ban chỉ đạo di dời của địa phương với thành phần quy định tại điểm a khoản này nhưng không nhất thiết phải có đầy đủ các Bộ.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo di dời

1. Ban chỉ đạo di dời của Bộ, cơ quan trung ương:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý có cơ sở phải di dời tại Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lập phương án di dời.

Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của trung ương gồm: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Bộ, cơ quan trung ương; công ty cổ phần được hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của Bộ, cơ quan trung ương; công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được Bộ, cơ quan trung ương cho phép góp vốn theo quy định.

Nội dung chủ yếu của phương án di dời gồm:

- Phương án xử lý tại vị trí cũ, gồm: hình thức xử lý đất, tài sản gắn liền với đất; thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh; số lượng lao động ngừng việc, nghỉ việc và các nội dung khác có liên quan;

- Phương án di dời đến vị trí mới, gồm: địa điểm; quy mô dự án đầu tư tại vị trí mới; phương án tài chính để thực hiện di dời; tiến độ thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan.

b) Tổng hợp, xem xét phương án di dời nêu tại điểm a khoản này, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định;

c) Giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế 86 và Thông tư này;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ, cơ quan trung ương giao theo quy định của pháp luật.

2. Ban chỉ đạo di dời của địa phương:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý có cơ sở phải di dời tại Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lập phương án di dời.

Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương gồm: doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của các cơ quan địa phương; công ty cổ phần được hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của các cơ quan địa phương; công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, công ty cổ phần được địa phương cho phép góp vốn theo quy định.

Nội dung chủ yếu của phương án di dời gồm:

- Phương án xử lý tại vị trí cũ, gồm: hình thức xử lý đất, tài sản gắn liền với đất; thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh; số lượng lao động ngừng việc, nghỉ việc và các nội dung khác có liên quan;

- Phương án di dời đến vị trí mới, gồm: địa điểm; quy mô dự án đầu tư tại vị trí mới; phương án tài chính để thực hiện di dời; tiến độ thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan.

b) Tổng hợp, xem xét phương án di dời nêu tại điểm a khoản này, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư này;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ giúp việc ban chỉ đạo di dời

Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc ban chỉ đạo di dời để giúp Ban chỉ đạo di dời thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo di dời và Tổ giúp việc ban chỉ đạo di dời

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bố trí nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo di dời và Tổ giúp việc ban chỉ đạo di dời từ dự toán ngân sách được giao hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập bố trí nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo di dời và Tổ giúp việc ban chỉ đạo di dời từ các nguồn hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo di dời và Tổ giúp việc ban chỉ đạo di dời thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Trường hợp không thành lập Ban chỉ đạo di dời

Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không thành lập Ban chỉ đạo di dời thì Bộ, cơ quan trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11520/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11520/BTC-QLCS

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206963