• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


 

Công văn 11537/VPCP-QHĐP năm 2019 thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11537/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11537/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn Kỳ họp thứ 8 Quc hội Khóa XIV

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Nghị quyết số 100/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2019 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (bản chụp kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện các giải pháp, cam kết đã phát biểu tại phiên chất vấn của kỳ họp, thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ liên quan báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có Báo cáo kết quả thực hiện (Đề cương 1) gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 năm 2019 để tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ (bản điện tử file doc. của báo cáo gửi đến địa chỉ email: vumanhdung@chinhphu.vn - ĐT: 0982.096.789; Báo cáo chi tiết (Đề cương 2) gửi Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trước ngày 01 tháng 5 năm 2019 (bản điện tử file doc. của báo cáo gửi đến địa chỉ email: vanthuvpqh@quochoi.vn, tinhocvpqh@quochoi.vn và giamsat@quochoi.vn).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tổng thư ký Quốc hội;
- VPQH: Vụ PVHĐGS;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg; các Cục, Vụ: KSTT, CN, ĐMDN, KGVX, KTTH, NC, NN, PL, QHQT, TCCV, TH, TKBT, V.I, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).NQ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11537/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11537/VPCP-QHĐP

42

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439665