• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 11569/VPCP-NN năm 2017 về giao nhiệm vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11569/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11569/VPCP-NN
V/v giao nhiệm vụ Bộ KHĐT xây dựng quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đ xem xét bổ sung quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng tiêu chí hình thành sân golf trong tháng 11 năm 2017; nghiên cứu phân cấp, chịu trách nhiệm, quy định chủ trương đầu tư sân golf trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, trình Quốc hội.

2. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung về quy định nêu tại điểm 1 nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ 6 tháng 01 lần tổng hợp nhu cầu của các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư sân golf, không trình đơn lẻ như hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: TP, TNMT,
TC, NN&PTNT, CA, QP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, KGVX, CN,
PL;
- Lưu: VT, NN(2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11569/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11569/VPCP-NN

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366015