• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11595/TCHQ-GSQL năm 2014 về thông báo mẫu dấu, chữ ký xác nhận đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra, danh sách doanh nghiệp xuất khẩu cá tra do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11595/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11595/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu cá tra

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý rủi ro hải quan;
- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 104/HHCTVN.14-VP và số 105/HHCTVN.14-VP ngày 26/8/2014 của Hiệp hội Cá tra Việt Nam (có gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các Chi cục Hải quan cửa khẩu) về việc thông báo mẫu dấu, chữ ký xác nhận đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra, danh sách doanh nghiệp xuất khẩu cá tra theo quy định tại Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ và Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 7 và điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Khi tiếp nhận đăng ký tờ khai, yêu cầu người khai hải quan nộp bản chính (nếu xuất khẩu một lần), hoặc xuất trình bản chính (nếu xuất khẩu nhiều lần, để cấp phiếu theo dõi trừ lùi) Giấy đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có xác nhận của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

2. Ban Quản lý rủi ro hải quan có trách nhiệm xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro đối với các lô hàng sản phẩm cá tra xuất khẩu để kiểm soát điều kiện xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp theo chức năng được phân công.

3. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có trách nhiệm thống kê, báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

...

3. Bộ Tài chính:

...

c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát hải quan đối với việc xuất khẩu sản phẩm cá Tra theo quy định của Nghị định này; tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sản lượng, giá xuất khẩu, thị trường xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là thương nhân) xuất khẩu sản phẩm cá Tra phải đáp ứng các điều kiện sau:
...

2. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận.
...

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
...

3. Bộ Tài chính:
...

c) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện, kiểm tra, giám sát hải quan đối với việc xuất khẩu sản phẩm cá Tra theo quy định của Nghị định này; tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sản lượng, giá xuất khẩu, thị trường xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11595/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11595/TCHQ-GSQL

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250704