• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 11613/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11613/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11613/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:ng ty TNHH Nidec Servo Việt Nam
Địa chỉ: Lô 11.3, Đường N1, Khu Công Nghệ cao, P Tân Phú, Q.9, TP. HCM
Mã số thuế: 0305399558

Trả lời văn thư số 20170801/CV-NSVT ngày 28/08/2017 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/0603/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

“…

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng chỉ có tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng du, ghi rõ họ tên)” không có tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì khi Giám đốc ủy quyền cho Trưởng phòng kế toán ký tại tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” thì Công ty đóng dấu treo vào phía trên bên trái tờ hóa đơn.

Cục Thuế TP trả lời Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng
Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu: VT, TTHT.
1994-35568685/17 Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11613/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 27/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11613/CT-TTHT

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375891