• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


 

Công văn 1162/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1162/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1162/TCT-DNL
V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 14-18 Tòa nhà Petro Vietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 355/DVN-DT của Tổng công ty Dầu Việt Nam về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất bán dầu thô, condensate. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo Tổng công ty Dầu Việt Nam chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ thì thời điểm lập hóa đơn áp dụng theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 12/03/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn.

Khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì việc lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Đối với nội dung kiến nghị của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng cục Thuế ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Dầu Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ: CS, PC;
- Cục Thuế Tp HCM;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1162/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 20/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1162/TCT-DNL

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440558