• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý nợ công

 

Công văn 11642/VPCP-QHQT năm 2018 về hoàn thiện Đề xuất dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” tại 6 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La vốn vay JICA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11642/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11642/VPCP-QHQT
V/v hoàn thiện Đề xuất dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tại 6 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La vốn vay JICA

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 5423/UBND-NLN ngày 13 tháng 11 năm 2018 về việc đề nghị phê duyệt Đề xuất dự án "Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai" tại 6 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La vốn vay JICA, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, căn cứ quy định hiện hành (Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP , Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, Quyết định số 1489/QĐ-TT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vn ODA và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời k 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025) sớm hoàn thiện Đề xuất dự án "Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai" tại 6 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KH
ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN
, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, QHQT (2). HQ.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11642/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11642/VPCP-QHQT

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401966