• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 11660/TCHQ-GSQL năm 2015 về phối hợp thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11660/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11660/TCHQ-GSQL
V/v phối hợp thực hiện hoạt động KTCN tại cửa khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- B
Y tế;
- B
Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- B Khoa học và Công nghệ.

 

Thực hiện Điều 2 Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đi với hàng hóa xuất nhập khẩu giao Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành các mặt hàng có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường, an ninh, xã hội..v..v.. tại các cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn thuộc khu vực thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng và các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai.

Thực hiện công văn số 7910/VPCP-KTTH ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ ngày 01/12/2015, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã phối hợp với 04 đơn vị KTCN trên địa bàn ký Quy chế phối hợp và bố trí lực lượng làm việc, giải quyết các thủ tục liên quan đến KTCN ngay tại cửa khẩu tạo Điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuộc đối tượng KTCN trên địa bàn.

Nhằm triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg và công văn số 7910/VPCP-KTTH dẫn trên, Tổng cục Hải quan kính đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan đến KTCN bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết (nếu có) phối hợp với cơ quan Hải quan tại các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nng và các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh cùng làm việc tại khu vực cửa khẩu nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện KTCN của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Cục HQ các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà N
ng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: V
T, GSQL (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án. Định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

b) Chủ trì thành lập Tổ công tác liên ngành do Lãnh đạo Bộ Tài chính làm Tổ trưởng, đại diện các Bộ, ngành liên quan làm thành viên để theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Quyết định này.

c) Nghiên cứu, sửa đổi quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, đơn giản hóa các biện pháp quản lý hải quan, tạo thuận lợi, giảm chi phí và thời gian thông quan hàng hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

d) Chỉ đạo ngành Hải quan đầu tư máy móc, phương tiện và nguồn nhân lực cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực cho Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm cả việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu mà Nhà nước cần quản lý chất lượng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do các Bộ, ngành quy định và được các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành ủy quyền.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí vốn đầu tư hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để triển khai các nhiệm vụ nêu tại Đề án.

2. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động kiểm tra chuyên ngành các mặt hàng có nguy cơ cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường, an ninh, xã hội... tại các cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn thuộc khu vực thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ trong Quyết định và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành cần sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục kèm theo Quyết định này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện.

4. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Quyết định, xây dựng đề án và lập dự toán kinh phí cụ thể để triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tài chính từ các chương trình, dự án ODA, từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo quy định pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11660/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11660/TCHQ-GSQL

2.491

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297707