• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1168/BNN-PC thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Công văn 1168/BNN-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1168/BNN-PC
V/v Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp
- Các Cục, Vụ, Thanh tra và Văn phòng Bộ

 

Thực hiện Công văn số 1097/TB-BNN-VP ngày 23/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị:

1. Rà soát lại Quyết định số 149/QĐ-BNN-PC ngày 23/01/2013 phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trong đó:

- Ưu tiên các văn bản đã có trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ phải xây dựng, trình ban hành.

- Đối với các Thông tư của Bộ, đề nghị các đơn vị rà soát lại các văn bản để không bỏ sót, nhất là những văn bản cấp trên giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hướng dẫn việc thực hiện; gom các văn bản quy định về các vấn đề trong cùng một lĩnh vực để tổng hợp xây dựng một Thông tư.

2. Từ nay, Bộ sẽ không xem xét, ký ban hành Thông tư ban hành Danh mục theo từng lĩnh vực mà sẽ gộp tất cả các lĩnh vực để ban hành theo từng Quý. Do vậy, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ liên quan đến Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình về Vụ Pháp chế trước ngày 10/3, 10/6, 10/9, 10/12 để Vụ Pháp chế tổng hợp, tổ chức thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành theo từng quý.

Đề nghị các đơn vị thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng; gửi kết quả rà soát Quyết định số 149/QĐ-BNN-PC về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/03/2013 để Vụ tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 149/QĐ-BNN-PC ; đồng thời gửi theo địa chỉ thư điện tử: vquangkhanh@yahoo.com (Mọi chi tiết liên hệ: đ/c Vũ Quang Khánh, Chuyên viên Vụ Pháp chế, điện thoại 3.7347143, 0914822831).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Kim Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1168/BNN-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày ban hành: 27/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1168/BNN-PC

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174142