• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

 

Công văn 11767/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị do công ty cho thuê tài chính nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11767/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11767/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT máy móc, thiết bị do công ty cho thuê tài chính NK

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam.
(P.902, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 101/CV-2015 ngày 27/10/2015 của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa do Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của Công ty cho thuê tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 và Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008) thì: Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này”.

Ngày 07/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2014/NĐ-CP về hoạt động cho thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính thay thế Nghị định 16/2001/NĐ-CP , theo đó, không còn quy định nội dung ưu đãi thuế đối với hàng hóa do công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các đối tượng được hưởng ưu đãi thuê tài chính.

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mà Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho thuê tài chính thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển cho bên thuê thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT
, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 22.

1. Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11767/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 14/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mà Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho thuê tài chính thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Do đó, Công văn 11767/TCHQ-TXNK  xác định trường hợp Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển cho bên thuê thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

Từ khóa: Công văn 11767/TCHQ-TXNK

2.522

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297972