• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1178/CT-TTHT năm 2018 về thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1178/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đại học Fulbright Việt Nam (FUV)
Địa chỉ: Lô E4-2 đường D2, Khu công nghệ cao, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9
Mã số thuế: 0313443345

Trả lời văn bản số 40/2017/CV-FUVC ngày 19/12/2017 và hồ sơ bổ sung ngày 01/02/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Thu nhập được miễn thuế

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phn sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.”

Trường hợp Công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê nhận tài trợ sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam thì khoản tài trợ này là thu nhập được miễn thuế theo quy định.

Về hạch toán kế toán ghi nhận khoản tiền tài trợ, đề nghị Công ty căn cứ chế độ kế toán hiện hành để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị có văn bản gửi Vụ Chế độ Kế toán - Kiểm toán Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr1;
- Lưu: VT, TTHT.
2806 - 39104110 / 2018 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1178/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1178/CT-TTHT

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382400