• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 11841/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại bộ micro không dây có gắn thiết bị thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11841/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11841/TCHQ-TXNK
V/v phân loại bộ micro không dây có gắn thiết bị thu

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3385/HQHCM-TXNK ngày 01/12/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (HQHCM) báo cáo vướng mắc trong phân loại mặt hàng micro không dây và bộ thu micro không dây theo hướng dẫn tại công văn số 11130/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn tại công văn 4786/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2010 của Tổng cục Hải quan căn cứ theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC , HS 2007 và bảng tương quan của Danh Mục hài hòa ASEAN 2002 và 2007. Tuy nhiên, đến 01/1/2012, các văn bản nêu trên đã không còn hiệu lực thi hành. Do đó, việc tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4786/TCHQ-TXNK là không đúng quy định.

2. Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, mặt hàng bộ micro không dây kèm thiết bị thu thuộc nhóm 85.18. Do đó, thời Điểm áp dụng mã số theo nhóm 85.18 căn cứ theo Danh Mục HS 2012; Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11841/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Tại Công văn 11841/TCHQ-TXNK TCHQ có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn tại công văn 4786/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2010 của TCHQ căn cứ theo Biểu thuế xuất khẩu-nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư 216/2009/TT-BTC, HS 2007 và bảng tương quan của Danh mục hài hòa ASEAN 2002 và 2007. Tuy nhiên, đến 01/1/2012, các văn bản nêu trên đã không còn hiệu lực thi hành. Do đó, việc tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4786/TCHQ-TXNK là không đúng quy định.

2. Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, mặt hàng bộ micro không dây kèm thiết bị thu thuộc nhóm 85.18. Do đó, thời điểm áp dụng mã số theo nhóm 85.18 căn cứ theo Danh mục HS 2012; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 103/2015/TT-BTC 

Từ khóa: Công văn 11841/TCHQ-TXNK

2.137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298187