• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 11858/BCT-TTTN năm 2015 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 11858/BCT-TTTN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11858/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính Quy định vphương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tưng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26 tháng 01 năm 2015 ca Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cơ chế giá đối với xăng E5;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2015 (sau đây gọi tắt là k công b) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, điều hành ngày1 03/11/2015 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề (đồng/lít kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bvới giá cơ sở kỳ trước liền kề (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

17.232

17.054

-178

-0,39

2. Xăng E5

16.737

16.559

-178

-1,06

3. Dầu điêzen 0.05S

13.513

13.614

+101

+0,75

4. Dầu hỏa

12.523

12.647

+124

+0,99

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

9.571

9.488

-83

-0,87

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng du theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu điêzen là 208 đồng/lít.

- Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối vi các mặt hàng xăng dầu khác như hiện hành.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng RON 92: không cao hơn 17.054 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 16.559 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 13.513 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 12.647 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 9.488 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2015.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2015 đối với xăng, dầu madút; không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2015 đối với dầu hỏa.

- Ktừ 15 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2015, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC .

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài ch
ính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Lộc An

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(03/11/2015 - 17/11/2015)

TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

LNH

VCB bán

1

3/11/15

57.800

59.670

59.380

243.190

21,890

22,360

2

4/11/15

59.600

61.710

61.540

249.010

21,890

22,360

3

5/11/15

58.300

59.850

59.690

243.650

21,890

22,365

4

6/11/15

58.730

59.280

59.010

241.530

21,890

22,410

5

7/11/15

 

 

 

 

 

 

6

8/11/15

 

 

 

 

 

 

7

9/11/15

57.970

59.470

59.050

239.920

21,890

22,460

8

10/11/15

 

 

 

 

21,890

22,430

9

11/11/15

57.280

58.880

58.490

236.390

21,890

22,430

10

12/11/15

56.900

57.780

57.710

228.840

21,890

22,440

11

13/11/15

55.450

57.060

57.090

224.370

21,890

22,470

12

14/11/15

 

 

 

 

 

 

13

15/11/15

 

 

 

 

 

 

14

16/11/15

54.710

55.840

56.020

220.970

21,890

22,500

15

17/11/15

53.750

55.710

56.070

222.800

21,890

22,500

 

Bquân

57.049

58.525

58.405

235.067

21,890

22,430

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP ’s: Mean of Platt of Singapore) được công bbởi Hãng tin Platt's (Platt Singapore).1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng/lít xăng khoáng, 0 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11858/BCT-TTTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Nguyễn Lộc An
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Giá xăng chỉ giảm thêm 178 đồng/lít

Ngày 18/11/2015, căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Liên bộ Công Thương -  Tài chính đã công văn hỏa tốc 11858/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, gửi các thương nhân kinh doanh xăng dầu, yêu cầu điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng này.

Theo đó, từ 15 giờ ngày 18/11/2015, giá bán lẻ xăng RON 92 và xăng E5 đều giảm 178 đồng/ lít. Cụ thể, giá RON 92 không được cao hơn 17.054 đồng/lít, giá xăng E5 không vượt quá 16.559 đồng/lít. 

Giá dầu cũng có sự biến động từ 15 giờ ngày 18/11/2015. Cụ thể, giá dầu madút giảm 83 đồng/kg. Giá dầu diesel giữ nguyên so với hiện hành. Còn dầu hỏa tăng 124 đồng/lít.

Bên cạnh đó, trước tình hình biến động của thế giới, Liên bộ Công Thương -  Tài chính quyết định trích lập giảm quỹ Bình ổn giá với dầu diesel còn 208 đồng/lít và giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá là 300 đồng với các loại xăng dầu khác.

Từ khóa: Công văn 11858/BCT-TTTN

744

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295658