• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Công văn 1187/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc phân loại mặt hàng đèn Led dạng tấm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1187/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14757/HQHHP-TXNK ngày 15/11/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc phân loại mặt hàng đèn Led dạng tấm; công văn số 16562/HQHP-TXNK ngày 18/12/2017 rà soát mặt hàng đèn LED dạng tấm thực tế khai báo tại Cục HQ Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Nhóm 94.05 được kết cấu dựa trên cấu tạo, mục đích sử dụng của đèn, cụ thể:

94.05

Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, bin đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

9405.10

- Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác, trừ các loại được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn:

9405.20

- Đèn bàn, đèn giường hoặc đèn cây dùng điện

9405.30

- Bộ đèn dùng cho cây Nô-en

9405.40

- Đèn và bộ đèn điện khác

9405.50

- Đèn và bộ đèn không hoạt động bằng điện:

9405.60

- Biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự:

9405.9x

- Bộ phận:

Đối với mặt hàng đèn LED dạng tấm, kích thước 600x600mm, 48W, model: 6060AP4860A-A0 (có cấu tạo gồm: khung vỏ, giắc cắm nguồn điện, chỉnh lưu, các đi ốt phát quang (LED), móc treo, được dùng để treo trần nhà) phù hợp phân loại thuộc mã số 9405.10.90.

Tổng cc Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục KĐHQ (để t/h);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1187/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 06/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1187/TCHQ-TXNK

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376457