• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Công văn 11882/BTC-ĐT năm 2013 thời hạn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 11882/BTC-ĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11882/BTC-ĐT
V/v thời hạn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 chưa giải ngân; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thời hạn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2013 được thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm sau.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ NSNN, Vụ I;
- Lưu: VT, ĐT (220)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11882/BTC-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 06/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11882/BTC-ĐT

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209534