• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 1189/KCB-QLCL hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 1189/KCB-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/KCB-QLCL
V/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc trường Đại học.

 

Thực hiện Quyết định số 4561/QĐ-BYT ngày 3/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014; Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”; Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Cục Quản lý khám, chữa bệnh hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 cho các cơ quan quản lý và bệnh viện như sau:

1. Mục đích kiểm tra, đánh giá

a) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, tình hình cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện.

b) Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện.

c) Sơ bộ xếp loại kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh viện.

d) Cung cấp căn cứ xét thi đua, khen thưởng năm 2014.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tất cả các bệnh viện Nhà nước và tư nhân trên toàn quốc (trong đó có các bệnh viện Y học cổ truyền, châm cứu) đều áp dụng đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí và báo cáo đầy đủ số liệu hoạt động trên phần mềm trực tuyến, bao gồm:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh;

- Bệnh viện tuyến huyện và tương đương (trung tâm y tế huyện);

- Bệnh viện trực thuộc Y tế các bộ, ngành;

- Bệnh viện trực thuộc các trường đại học;

- Bệnh viện tư nhân.

b) Các bệnh viện Quân y áp dụng Bộ tiêu chí theo hướng dẫn chi tiết của Cục Quân y, Bộ Quốc phòng.

3. Hình thức kiểm tra, đánh giá

a) Bệnh viện tự đánh giá chất lượng theo “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” đã được ban hành theo Quyết định 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013.

b) Cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá (Bộ Y tế, Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành) tiến hành đánh giá tại bệnh viện trực thuộc.

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền làm đầu mối đánh giá bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

- Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành tổ chức đoàn đánh giá cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và trực thuộc Y tế các Bộ, ngành.

c) Phúc tra: Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, Đoàn phúc tra của Bộ Y tế (do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối) sẽ tổ chức đoàn phúc tra đánh giá chất lượng của một số bệnh viện trên phạm vi toàn quốc (có kết quả cao hoặc bất thường). Danh sách các bệnh viện được phúc tra và kết quả phúc tra sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

4. Nội dung các tài liệu hướng dẫn kiểm tra, đánh giá

Nội dung các tài liệu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện bao gồm:

a) Thông tin chung, số liệu hoạt động bệnh viện (Phần A).

b) Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (Phần B), kèm theo:

- Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;

- Mẫu “Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện” (Phụ lục 1);

- Mẫu “Biên bản đánh giá chất lượng của bệnh viện” (Phụ lục 2);

- Mẫu “Phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện” (Phụ lục 3);

- Hướng dẫn, giải thích phương pháp xây dựng và áp dụng tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Các tài liệu trên được đăng tải tại trang thông tin điện tử kcb.vn, trong mục Quản lý chất lượng của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

5. Hướng dẫn điền thông tin, số liệu và đăng ký tên truy cập

a) Các bệnh viện điền thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện vào phần mềm nhập số liệu trực tuyến tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (kcb.vn, mục Quản lý chất lượng).

b) Hướng dẫn chi tiết việc nhập số liệu vào phần mềm nhập số liệu trực tuyến được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (kcb.vn, mục Quản lý chất lượng).

- Số liệu năm 2014 được tính từ ngày 01/10/2013 đến 30/9/2014, số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2013 được tính từ ngày 01/10/2012 đến 30/9/2013.

- Trưởng phòng Quản lý chất lượng (phối hợp với Trưởng các khoa, phòng Kế hoạch tổng hợp, Kế toán tài chính, Tổ chức cán bộ, Dược, vật tư và các bộ phận liên quan) chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, khách quan của các thông tin chung và số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện được nhập vào phần mềm trực tuyến (lưu ý đơn vị tiền trong báo cáo là nghìn đồng 1.000 đ).

- Cán bộ thống kê có trách nhiệm tập hợp, nhập và quản lý số liệu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện để báo cáo về cơ quan quản trực tiếp và Bộ Y tế.

c) Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm chính về tính chính xác của số liệu báo cáo.

d) Những bệnh viện chưa có tài khoản truy cập phần mềm trực tuyến, đề nghị gửi thư đăng ký tài khoản về hộp thư điện tử kiemtrabenhvien2013@gmail.com.

e) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ hướng dẫn chi tiết về sử dụng hệ thống phần mềm trực tuyến để nhập và quản lý số liệu (đường dẫn truy cập tại kcb.vn).

6. Các mẫu báo cáo số liệu

a) Mẫu báo cáo của bệnh viện

Phần A: số liệu bệnh viện

1. Thông tin chung

2. Hoạt động chuyên môn

3. Hoạt động tài chính

4. Số liệu nhân sự tổng hợp

5. Cơ cấu tổ chức bệnh viện

6. Danh mục dịch vụ kỹ thuật kèm giá dịch vụ

7. Danh mục kiểm kê trang thiết bị

8. Danh sách người hành nghề, đăng ký hành nghề, thôi hành nghề

9. Số liệu kiểm kê thuốc trong bệnh viện.

Phần B: Đánh giá chất lượng bệnh viện

1. Kết quả đánh giá tiêu chí chi tiết

2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng

3. Biên bản đánh giá chất lượng bệnh viện

b) Mẫu báo cáo của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành

Phần A: Thông tin chung (về mạng lưới, hoạt động khám, chữa bệnh, thực hiện các đề án, chương trình)

Phần B: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng chung

- Tóm tắt quá trình triển khai đánh giá, thời gian, tổ chức các đoàn

- Kết quả đánh giá chung của các bệnh viện

- Các đặc điểm nổi bật về ưu, nhược điểm, tồn tại, thách thức

- Các hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện và tác động ban đầu

- Định hướng ưu tiên cải tiến chất lượng

- Đề xuất, kiến nghị

Phần C: Phụ lục các biểu mẫu (theo hướng dẫn trên phần mềm trực tuyến)

1. Danh bạ cơ sở khám chữa bệnh

2. Quản lý hành nghề và giấy phép hoạt động

3. Tổng hợp hoạt động chuyên môn

4. Tổng hợp số liệu tài chính

5. Tổng hợp số liệu nhân sự

6. Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng

7. Số tiêu chí áp dụng đánh giá

- Các bệnh viện áp dụng đầy đủ các tiêu chí từ phần A đến phần D, trừ tiêu chí “Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế” (không áp dụng cho bệnh viện Nhà nước không thực hiện xã hội hóa TTBYT và bệnh viện tư nhân.

- Các tiêu chí phần E không áp dụng nếu không có chuyên khoa sản, nhi.

- Các bệnh viện Y học cổ truyền áp dụng thêm các nội dung đánh giá do Cục Quản lý Y Dược học cổ truyền quy định (nếu có).

8. Công cụ và phương pháp đánh giá tiêu chí

- Sử dụng máy ảnh để ghi lại các hình ảnh tích cực và chưa tích cực của bệnh viện, làm bằng chứng minh họa cho kết quả đánh giá.

- Quan sát, kiểm tra sổ sách, số liệu, văn bản và phỏng vấn. Chi tiết đánh giá, phương thức tính điểm tiêu chí; hình thức, nội dung báo cáo và các tài liệu có liên quan xem trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, các phụ lục đính kèm và Sổ tay hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (sẽ ban hành và đăng tải trên trang thông tin điện tử kcb.vn),

9. Tổ chức, thành phần đoàn đánh giá

a) Đoàn tự đánh giá của bệnh viện, thành phần bao gồm:

- Trưởng đoàn đánh giá: một Phó giám đốc bệnh viện (lưu ý Giám đốc bệnh viện không làm trưởng đoàn tự đánh giá).

- Phó trưởng đoàn: các phó giám đốc khác của bệnh viện.

- Thư ký đoàn: đại diện phòng, tổ Quản lý chất lượng hoặc phòng Kế hoạch.

- Thành phần đoàn: lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên trong bệnh viện.

b) Đoàn đánh giá của cơ quan quản lý có thành phần bao gồm:

- Trưởng đoàn:

+ Cục trưởng, Phó cục trưởng của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (làm trưởng đoàn đánh giá của Bộ Y tế).

+ Giám đốc hoặc Phó giám đốc của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành (làm trưởng đoàn đánh giá của Sở hoặc Y tế Bộ, ngành).

- Phó trưởng đoàn:

+ Lãnh đạo Vụ, Cục trực thuộc Bộ hoặc lãnh đạo Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành.

+ Giám đốc hoặc Phó giám đốc bệnh viện trực thuộc cơ quan quản lý (không thuộc bệnh viện được đánh giá, do thủ trưởng cơ quan quản lý phân công).

+ Mỗi đoàn có từ 1 đến 3 phó trưởng đoàn.

- Thư ký đoàn: Chuyên viên Cục Quản lý khám, chữa bệnh.

- Thành phần đoàn:

+ Chuyên viên các Vụ, Cục Bộ Y tế; các phòng của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành.

+ Trưởng, phó các khoa, phòng, bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện và đơn vị trực thuộc khác (Đảng ủy, công đoàn, thanh tra…).

+ Quan sát viên: chuyên viên, thành viên của các cơ quan, ban ngành, tổ chức khác (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội đồng nhân dân các cấp, các hội, tổ chức dân sự, tổ chức quốc tế, cơ quan truyền thông).

c) Đoàn phúc tra của Bộ Y tế (chi tiết được hướng dẫn trong văn bản khác).

10. Các bước bệnh viện tự đánh giá

a) Giám đốc bệnh viện ban hành quyết định thành lập “Đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 2014”. Trong quyết định có phân công nhiệm vụ cho thành viên.

b) Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức cuộc họp tập huấn đánh giá cho các thành viên của đoàn.

c) Thư ký có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn tài liệu cho các thành viên đoàn đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá. Thư ký hướng dẫn và thống nhất với các thành viên về nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá.

d) Các thành viên đoàn đánh giá nghiên cứu kỹ nội dung Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp mức và các tài liệu có liên quan trước khi tiến hành công việc.

e) Đoàn đánh giá tiến hành công việc đánh giá ở tất cả các khoa, phòng, bộ phận của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

g) Thư ký đoàn tổng hợp số liệu, tài liệu, báo cáo, hình ảnh... sau đó nhập vào phần mềm trực tuyến và nộp về cơ quan quản lý theo quy định.

11. Các bước tiến hành đánh giá của cơ quan quản lý trực tiếp

a) Bộ Y tế, Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá cho các bệnh viện trực thuộc.

b) Bộ Y tế xếp lịch và tổ chức đánh giá các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

c) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xếp lịch và tổ chức đánh giá các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế; bệnh viện tư nhân, bệnh viện thuộc các trường đại học trên địa bàn (trừ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) và bệnh viện Bộ, ngành trên địa bàn (nếu được Y tế các Bộ, ngành ủy quyền đánh giá).

d) Y tế các Bộ, ngành xếp lịch và tổ chức đánh giá các bệnh viện do Bộ, ngành quản lý. Đối với các bệnh viện ở xa, Y tế các Bộ, ngành có thể ủy quyền và gửi công văn đề nghị các Sở Y tế kiểm tra bệnh viện thuộc Bộ, ngành trên địa bàn.

e) Trưởng đoàn tổ chức cuộc họp hướng dẫn và thống nhất với các thành viên về nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá.

g) Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch. Trước khi đoàn bắt đầu tiến hành đánh giá, bệnh viện báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng (theo Phụ lục 1) và nộp báo cáo thông tin chung và số liệu hoạt động bệnh viện (phần A).

h) Đoàn tiến hành kiểm tra tính đầy đủ của thông tin, số liệu trong phần A và kiểm tra độ tin cậy, chính xác của một số thông tin, số liệu hoạt động của bệnh viện.

i) Thành viên đoàn tiến hành đánh giá trực tiếp các tiêu chí bằng việc quan sát, kiểm tra văn bản, sổ sách, số liệu và thực trạng hoạt động bệnh viện. Thu thập và tổng hợp đầy đủ các tài liệu minh chứng như văn bản, quy trình.

k) Thành viên đoàn đánh giá mang theo máy ảnh kỹ thuật số chụp lại hiện trạng, hoạt động của bệnh viện minh họa cho kết quả đánh giá tiêu chí chất lượng. Mỗi tiêu chí có thể chụp nhiều hơn một ảnh (không bắt buộc phải chụp đầy đủ ảnh cho tất cả 83 tiêu chí).

- Bảo đảm có 1 ảnh chụp cổng, biển hiệu và toàn cảnh chung của bệnh viện. Lưu ý chụp các ảnh phản ánh thực trạng chất lượng yếu kém của bệnh viện (không bỏ sót những mặt yếu kém nhất); đồng thời chụp ảnh minh họa cho thế mạnh của bệnh viện và hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện được.

- Các ảnh được ghi tên của bệnh viện và đánh số theo các tiêu chí minh họa. Ví dụ ghi tên cho ảnh như sau: Vietduc.A22_01, Choray.C51_03.

l) Thư ký đoàn tổng hợp kết quả đánh giá theo Phụ lục 2 “Mẫu biên bản đánh giá chất lượng bệnh viện 2014”; tập hợp toàn bộ các “Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí” (theo Phụ lục 3) của các thành viên đoàn; tập hợp toàn bộ các tài liệu minh chứng cho việc đánh giá như văn bản, kế hoạch, chiến lược, danh mục thuốc, kết quả nội ngoại kiểm xét nghiệm, về kế hoạch, quy trình, bảng kiểm...

Toàn bộ các tài liệu được đóng chung thành một quyển và lưu trữ tại cơ quan quản lý kèm theo các hình ảnh minh họa.

m) Thư ký đoàn chọn lọc từ 20 đến 30 bức ảnh phản ánh các mặt chất lượng tốt nhất, yếu kém nhất của bệnh viện, các sáng kiến cải tiến chất lượng; sau đó lưu vào trong một thư mục riêng, ghi tên CHỌN LỌC, đồng thời sao chép toàn bộ các ảnh khác vào một thư mục chung để gửi về Bộ Y tế.

12. Hướng dẫn nộp tài liệu, báo cáo đánh giá

a) Đối với đoàn tự đánh giá của bệnh viện: thư ký đoàn tập hợp tài liệu và hoàn thiện toàn bộ kết quả đánh giá bao gồm:

- Phần A: thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện theo đúng mẫu.

- Phần B: báo cáo đánh giá chất lượng theo Phụ lục 1 “Mẫu báo cáo tự đánh giá chất lượng bệnh viện”.

- Kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí do các thành viên đoàn tự đánh giá thực hiện theo Phụ lục 3 “Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện

- Tổng hợp các tài liệu minh chứng và hình ảnh minh họa.

- Nhập số liệu bằng phần mềm trực tuyến đã được cung cấp tên và mật mã.

- Gửi đầy đủ báo cáo tự đánh giá, tài liệu, thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện, hình ảnh minh họa về cơ quan quản lý y tế trực tiếp theo đúng hạn.

- Lưu trữ báo cáo và tài liệu liên quan tại bệnh viện.

b) Đối với đoàn đánh giá của cơ quan quản lý: thư ký đoàn tập hợp tài liệu và hoàn thiện kết quả đánh giá của các bệnh viện trực thuộc, bao gồm:

- Báo cáo đánh giá chất lượng của từng bệnh viện trực thuộc.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chung của toàn bộ các bệnh viện. Trong báo cáo tổng hợp có phân tích ưu, nhược điểm chung của các bệnh viện trực thuộc và các phát hiện chính.

- Tổng hợp các hình ảnh minh họa đánh giá chất lượng của toàn bộ các bệnh viện. Mỗi bệnh viện được lưu trong 1 thư mục riêng và ghi tên của bệnh viện.

- Thư ký đoàn nhập số liệu bằng phần mềm trực tuyến.

- Thư ký các đoàn đánh giá của Bộ Y tế gửi báo cáo đánh giá và các tài liệu liên quan về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

- Thư ký các đoàn đánh giá của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành nộp báo cáo tổng hợp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo đường văn thư (có chữ ký của Giám đốc Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành) kèm theo báo cáo đánh giá chất lượng từng bệnh viện trực thuộc và nộp toàn bộ các hình ảnh minh họa (theo hướng dẫn gửi ảnh).

c) Hướng dẫn gửi ảnh chụp minh họa: thư ký các đoàn gửi toàn bộ ảnh chụp đánh giá tiêu chí bằng một trong các hình thức sau:

- Dùng phần mềm chia sẻ thông tin (dropbox hoặc google drive) tải các ảnh lên, sau đó gửi đường dẫn để tải ảnh cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về hộp thư chatluongbenhvien@gmaiI.com (lưu ý không gửi ảnh trực tiếp về hộp thư này).

- Sao chép toàn bộ các ảnh vào đĩa DVD hoặc ổ lưu trữ di động (USB), sau đó gửi bằng đường công văn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Nếu trong một đĩa DVD hoặc USB có ảnh của nhiều bệnh viện khác nhau thì mỗi bệnh viện được lưu trong một thư mục riêng và ghi rõ tên bệnh viện.

13. Công nhận kết quả đánh giá

a) Bộ Y tế công nhận kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý trực tiếp cho các bệnh viện trực thuộc là kết quả chính thức.

b) Trong trường hợp bệnh viện có đoàn phúc tra đánh giá thì kết quả của đoàn phúc tra là kết quả chính thức, thay thế cho kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý trực tiếp (chi tiết được hướng dẫn trong văn bản khác). Đồng thời, kết quả của đoàn phúc tra cũng xem xét tính nghiêm túc và chính xác trong việc đánh giá chất lượng của các Sở Y tế, Y tế ngành cho các bệnh viện trực thuộc để có các hình thức tuyên dương hay phê bình.

14. Xếp loại kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện

a) Hướng dẫn xếp loại chất lượng bệnh viện xem chi tiết trong Bộ tiêu chí và các phụ lục.

b) Căn cứ vào kết quả tự đánh giá, cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá và kết quả phúc tra, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp danh sách xếp loại chất lượng bệnh viện phân theo tuyến (TW, tỉnh, huyện), hạng (I, II, III, IV) và loại hình bệnh viện (Nhà nước và tư nhân).

c) Bộ Y tế sẽ xếp thứ tự theo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện của các bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện thuộc 63 Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành trên toàn quốc.

15. Tính điểm trung bình chung của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành

Điểm trung bình chung của Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tính toán và công bố cho các Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành.

16. Công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện

a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

b) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ công bố kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện với các nội dung chính như sau:

- Tổng hợp bảng điểm đánh giá chất lượng bệnh viện trung bình chung của các Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.

- Tổng hợp bảng điểm đánh giá chia theo tuyến, hạng, loại bệnh viện.

- Công bố công khai (từng phần danh sách) và cung cấp một số kết quả đánh giá cho các Vụ, Cục có liên quan và cơ quan truyền thông.

- Chia sẻ kết quả đánh giá bằng các hình thức khác.

17. Thi đua, khen thưởng

a) Các cơ quan quản lý dựa vào kết quả đánh giá chất lượng và kết hợp với việc đánh giá các nhiệm vụ chuyên môn để xếp loại thi đua, khen thưởng các bệnh viện đạt kết quả tốt.

b) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổ chức thí điểm xếp hạng chất lượng các bệnh viện trên phạm vi toàn quốc, tạo động lực thi đua, phấn đấu cho các cơ quan quản lý và bệnh viện.

c) Bộ Y tế sẽ biểu dương các bệnh viện có nhiều nỗ lực cải tiến chất lượng, làm hài lòng người bệnh năm 2014; thẩm định và trao tặng các giải thưởng chất lượng dựa trên 83 tiêu chí. Các bệnh viện sẽ tự ứng cử cho các giải thưởng và nộp hồ sơ, báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (chi tiết về cơ cấu giải thưởng, phương thức chấm giải và quy định về hồ sơ, thủ tục sẽ thông báo sau).

18. Thời gian đánh giá và gửi báo cáo

a) Các bệnh viện tự đánh giá chất lượng bệnh viện trong tháng 11/2014, in báo cáo kiểm tra chất lượng bệnh viện từ phần mềm trực tuyến, ký tên đóng dấu và và gửi về cơ quan quản lý trực tiếp (các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành không can gửi về Bộ Y tế).

b) Sở Y tế/Y tế Bộ, ngành quy định mốc thời gian cụ thể cho các bệnh viện trực thuộc tiến hành tự đánh giá.

c) Cơ quan quản lý tổ chức các đoàn đánh giá cho các bệnh viện trực thuộc trong thời gian tháng 11 và 12 năm 2014, sau khi bệnh viện hoàn thành tự đánh giá.

d) Bộ Y tế, Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành tiến hành phúc tra sau khi đã có kết quả đánh giá của cơ quan quản lý trực tiếp.

e) Sở Y tế, Y tế Bộ, ngành gửi báo cáo chung (hướng dẫn trong mục 6) và các tài liệu liên quan (văn bản, hình ảnh) về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 27/12/2014 (theo đường công văn và thư điện tử).

g) Địa chỉ gửi báo cáo kiểm tra, đánh giá:

- Theo đường công văn: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

- Theo đường thư điện tử: hộp thư chatluongbenhvien@gmail.com.

- Nhập số liệu trực tuyến tại trang thông tin điện tử kcb.vn.

19. Giải đáp các vướng mắc

a) Nếu các cơ quan, bệnh viện có vướng mắc về nội dung kiểm tra, phương pháp đánh giá và các vấn đề có liên quan tới Bộ tiêu chí, đề nghị gửi câu hỏi về hộp thư điện tử chatluongbenhvien@gmail.com. Các câu hỏi sẽ được tổng hợp và trả lời trong mục “Hỏi và Đáp - đánh giá chất lượng bệnh viện 2014", trang thông tin điện tử kcb.vn (lưu ý trong năm 2013, mục này chưa thực hiện được do các câu hỏi đều phản ánh bằng hình thức gọi điện thoại).

b) Trong trường hợp cần thiết, đề nghị liên hệ Cục Quản lý khám, chữa bệnh:

- Nội dung trong Phần A và nhập thông tin, số liệu báo cáo trên phần mềm trực tuyến: liên hệ BS. Hà Thái Sơn, ĐTDĐ 0912.477.566.

- Các nội dung khác: liên hệ ĐT 04.62.733.028, hoặc TS. Vương Ánh Dương, ĐTDĐ 0963.369.586; TS. Dương Huy Lương, ĐTDĐ 0915.363.369.

20. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành và các bệnh viện nghiêm túc tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KGVX VPCP (để báo cáo);
- Vụ Các VĐXH của QH (để báo cáo);
- BHXHVN (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục, VP Bộ, TTrB, CĐYTVN (để phối hợp);
- Viện CLCSYT, TT&GDSK (để phối hợp);
- Báo SKĐS, GĐXH, Tạp chí BV;
- Cổng TTĐT BYT, Tr. TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1189/KCB-QLCL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 05/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1189/KCB-QLCL

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258415