• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1191/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1191/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 510/CT-TTHT ngày 31/01/2013 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng cục Thuế cho thực hiện việc hạch toán chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền doanh nghiệp xây dựng đường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1.a, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

"Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp".

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì việc doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường do Nhà nước quản lý không đủ điều kiện để hạch toán chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1191/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 11/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1191/TCT-CS

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183638