• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1193/GSQL-GQ2 năm 2018 về sử dụng mã loại hình tờ khai nhập khẩu khi doanh nghiệp nội địa nhập khẩu sản phẩm lỗi, hỏng sau quá trình gia công từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1193/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1193/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc mã loại hình

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3665/HQHP-GSQL ngày 26/3/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc v/v sử dụng mã loại hình tờ khai nhập khẩu khi doanh nghiệp nội địa nhập khẩu sản phẩm lỗi, hỏng sau quá trình gia công từ doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc khai báo mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tại công văn số 3665/HQHP-GSQL dẫn trên, Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công, khi doanh nghiệp nội địa nhận lại phế liệu, phế phẩm phát sinh từ nguyên liệu, vật tư xuất khẩu từ Việt Nam sau khi kết thúc hp đng gia công thì sử dụng mã loại hình nhập khẩu như thế nào. Tuy nhiên, do Cục Hải quan TP. Hải Phòng chưa trình bày cụ thể nội dung vụ việc, mục đích nhận lại phế phẩm, phế liệu của doanh nghiệp nội địa (để tiêu thụ trong nước, tiêu hủy,...) nên chưa có đủ cơ sở để trả lời.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo kèm hồ sơ vụ việc cụ thể gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để có cơ sở hướng dẫn xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1193/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1193/GSQL-GQ2

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380668