• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 11938/QLD-MP năm 2016 về ghi nhãn mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 11938/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11938/QLD-MP
V/v ghi nhãn mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 5012/TCHQ-PC đề ngày 01/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn mỹ phẩm do Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam nhập khẩu, căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Về việc ghi nhãn mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược đã có ý kiến tại các công văn số 7680/QLD-MP ngày 04/5/2015, số 6877/QLD-MP ngày 29/4/2016 và s7903/QLD-MP ngày 18/5/2016 gửi Tổng cục Hải quan.

2. Về các nội dung liên quan đến tên sản phẩm mỹ phẩm, ghi nhãn mỹ phẩm nêu tại Công văn số 5012/TCHQ-PC:

a) Theo quy định tại Phụ lục số 02-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT , tên đầy đủ của sản phẩm phải được cung cấp theo trình tự sau: tên nhãn hàng, dòng sản phẩm (nếu có), tên sản phẩm. Nếu là một màu riêng lẻ được công bố thì ghi tên màu và số màu; nếu có nhiều màu thì tên và số màu của mỗi màu phải được công bố.

b) Tên sản phẩm ghi trên nhãn sản phẩm phải đúng với tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố.

c) Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 06/2011/TT-BYT, tổ chức, cá nhân được phép ghi trên nhãn mỹ phẩm những nội dung khác, những nội dung ghi thêm này không được trái với quy định của pháp luật và phải đảm bảo trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, Những nội dung ghi thêm trên nhãn mỹ phẩm có thể không được đề cập đến trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp s tiếp nhận nhưng nội dung ghi thêm phải đảm bảo trung thực, chính xác, không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về bản chất của hàng hóa và xuất xhàng hóa.

Trên đây là một s ý kiến, Cục Quản lý Dược gửi Quý Cơ quan để tham khảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Lưu VT, MP
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Điều 20. Các nội dung khác thể hiện trên nhãn mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân được phép ghi trên nhãn mỹ phẩm những nội dung khác. Những nội dung ghi thêm không được trái với quy định của pháp luật và phải đảm bảo trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hoá, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn mỹ phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11938/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 27/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11938/QLD-MP

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316574