• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 1194/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1194/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/CT-TTHT
V/v hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực MST.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018.

 

Kính gửi: Công ty TNHH CHUNGDAHM Hà Nội
(Đ/c: A121, A213 Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội - MST: 0108047099)

Trả lời công văn số 01/2017/CV-CHUNGDAHM ngày 26/12/2017 của Công ty TNHH CHUNGDAHM Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

b) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

…-Tổ chức lại đối với tổ chức kinh tế (chia, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi tổ chức từ đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản này thành đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản khác.

3. Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

- Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn;

- Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

- Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

…b) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

Người nộp thuế có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động (đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) hoặc ngày kết thúc hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.”

+ Tại Điều 17 quy định về hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“1. Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác

a) Đối với đơn vị chủ quản, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia, hoặc Hợp đồng hợp nhất, hoặc Hợp đồng sáp nhập, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu…”

+ Tại Điều 18 quy định về xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp trường mầm non CHUNGDAHM Hà Nội muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Cục thuế Hà Nội cấp để hạch toán phụ thuộc vào Công ty TNHH CHUNGDAHM Hà Nội thì thủ tục nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư số 95/2017/TT-BTC .

Việc đăng ký trường mầm non Chungdahm hoạt động dưới hình thức chi nhánh/địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH CHUNGDAHM Hà Nội không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch đầu tư để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH CHUNGDAHM Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1194/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1194/CT-TTHT

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376595