• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Công văn 1196/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng khi thực hiện đề tài về khoa học công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1196/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/CT-TTHT
V/v thuế GTGT khi thực hiện đề tài về khoa học công nghệ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần nhựa xốp 76
(Địa chỉ: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội)
MST: 0101587391

Trả lời công văn số 210/CV-NX76 ngày 14/12/2017 của Công ty cổ phần nhựa xốp 76 (sau đây gọi tắt là Công ty) về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT.

- Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013:

+ Tại khoản 10 Điều 3 quy định về dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

“10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.”

+ Tại Điều 33 quy định hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

"1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ được thực hiện thông qua hợp đồng khoa học và công nghệ bằng văn bản.

2. Các loại hợp đồng khoa học và công nghệ gồm:

a) Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

b) Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

c) Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.”

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với Cục Quân khí để thực hiện đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ESP chế tạo đệm kê chèn trong hòm ngòi, hòm đạn” phù hợp với hướng dẫn tại Luật Khoa học và công nghệ bằng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ nêu trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Lưu: VT. HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1196/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1196/CT-TTHT

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376337