• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1196/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về đồng bào dân tộc Mông được hưởng chế độ đặc thù theo chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1196/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 288/BDN ngày 24/7/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tuyên Quang sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cho đồng bào dân tộc Mông được hưởng chế độ đặc thù theo chính sách dân tộc như các dân tộc thiểu số rất ít người khác”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó giao Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Đồng bào dân tộc Mông có tập quán sinh sống trên độ cao hơn 1000 m trở lên so với mặt nước biển, điều kiện sản xuất khó khăn, vì thế đời sống vật chất, tinh thần ở vùng đồng bào tộc Mông còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào Mông còn cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, tập quán canh tác sản xuất lạc hậu; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung của các dân tộc khác...

Như vậy, đồng bào dân tộc Mông sẽ thuộc một trong các dân tộc là nhóm đối tượng các dân tộc gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Vì vậy, sau khi Ủy ban Dân tộc hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định thì dân tộc Mông cũng sẽ được hưởng chính sách đặc thù theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1196/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 17/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1196/UBDT-CSDT

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452980