• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1197/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về công nhận dân tộc Pa Cô là một trong các dân tộc Việt Nam do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1197/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 288/BDN ngày 24/7/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Cử tri tiếp tục kiến nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm, sớm trình cơ quan có thẩm quyền công nhận dân tộc Pa Cô là một trong các dân tộc Việt Nam”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Để công nhận một thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam cũng như ban hành mới Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam, cần có đầy đủ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, dựa trên cơ sở khoa học và có sự đồng thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và được cấp có thẩm quyền quyết định, công bố theo trình tự quy định của pháp luật. Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” tại Tờ trình số 30/TTr-UBDT ngày 28 tháng 12 năm 2018 để thống nhất thực hiện trên toàn quốc, đáp ứng mong mỏi của đồng bào các dân tộc hiện đang có vướng mắc về tên gọi và thành phần dân tộc. Ngày 19/6/2019 Chính phủ đã có thông báo số 102/TB-VPCP giao cho Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với một số Bộ, ngành hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1197/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 17/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1197/UBDT-CSDT

253

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452981