• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 120/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 120/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy trò chơi điện tử

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2824/HQBD-GSQL ngày 10/11/2014 của Cục Hải quan Bình Dương, công văn số 4822/HQHCM-CBLXL ngày 27/11/2014, 4394/HQHCM-GSQL ngày 05/12/2014 của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh nêu vướng mắc thủ tục nhập khẩu mặt hàng máy trò chơi điện tử. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn 4820/BVHTTDL-KHTC hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu công văn số 4820/BVHTTDL-KHTC nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để kịp thời hướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn số 4820/BVHTTDL-KHTC ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Tân.GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 120/GSQL-GQ1

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266266