• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 1204/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu xe quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1204/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe quà biếu tặng

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trả lời các công văn số 249/HQĐNg-GSQL ngày 13/02/2019 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng báo cáo một số vướng mắc cấp Giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1203/TCHQ-GSQL ngày 01/3/2019.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1204/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1204/TCHQ-GSQL

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408641