• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1204/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Yên Bái trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là những quyết sách quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, thể hiện sâu sắc quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo cơ hội mới để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển toàn diện, bền vững. Đề nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả khi triển khai thực hiện, rất nhiều cử tri ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh Yên Bái đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế của mỗi địa phương, trên cơ sở đó xác định rõ các dự án thành phần cần ưu tiên đầu tư, cân đối, bố trí bảo đảm đủ nguồn lực cho thực hiện các dự án, chính sách của chương trình đã được phê duyệt. Trong đó, đặc biệt quan tâm ưu tiên các dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hệ thống điện lưới quốc gia... Đây là vấn đề cấp thiết, là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí cho người dân”.

Ủy ban Dân tộc thống nhất cao với ý kiến của cử tri tỉnh Yên Bái và xin chia sẻ một số thông tin về việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 5751/VPCP-QHĐP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14, theo đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy trình, quy định tại luật đầu tư công.

Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang tiến hành xây dựng và tổng hợp các dự án thành phần của báo cáo nghiên cứu khả thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Sau khi tổng hợp xong các dự án, tiểu dự án, Ủy ban Dân tộc sẽ có văn bản gửi các địa phương có liên quan (dự kiến trong tháng 9/2020) được thụ hưởng chính sách của Chương trình để xin ý kiến về nhu cầu, đối tượng của từng dự án. Mặt khác, khi xây dựng Chương trình, Ủy ban Dân tộc đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội về các dự án sẽ ưu tiên cần giải quyết ngay trong thời gian tới như: dự án giải quyết đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt là một trong nhưng dự án được ưu tiên; hỗ trợ các dân tộc đặc biệt ít người còn gặp nhiều khó khăn...

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH ( để b.c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1204/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 21/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1204/UBDT-CSDT

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453882