• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 12095/BTC-NSNN năm 2017 về đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách, chế độ do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 12095/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12095/BTC-NSNN
V/v đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ

Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Để phục vụ quá trình tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và chủ động bố trí nguồn thu hồi các khoản đã tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ từ 31/12/2016 trở về trước trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 315/BTC-NSNN ngày 09/1/2017 đề nghị UBND các tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương rà soát các khoản địa phương đang được xử lý tạm cấp (hoặc tạm ứng) từ NSTW (phần kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách) từ ngày 31/12/2016 trở về trước, có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2017 để xử lý. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa tổng hợp và báo cáo đầy đủ. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) chỉ đạo:

1. Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) rà soát, đối chiếu tổng số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ tại thời điểm 31/12/2016; số điều chỉnh tăng, giảm đến thời điểm báo cáo theo mẫu đính kèm, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Văn bản gửi về Bộ Tài chính (Vụ NSNN) trước ngày 15/10/2017 để tổng hợp xử lý.

2. Các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả tình hình thực hiện các chính sách, chế độ chưa báo cáo theo đề nghị tại Văn bản số 315/BTC-NSNN ngày 09/1/2017 của Bộ Tài chính; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Văn bản (kèm theo các Quyết định chi trả) gửi Bộ Tài chính để xác định chính thức nhu cầu kinh phí của từng chế độ chính sách, thực hiện bổ sung, thu hồi kinh phí tạm ứng, tạm cấp còn dư (nếu có).

Bộ Tài chính thông báo đ Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- KBNN tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Ủy ban nhân dân tnh (thành phố):

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TẠM ỨNG THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2016

(Kèm theo Văn bản số             ngày          của UBND tỉnh (thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội dung

Số dư tạm ứng

CV thông báo của Bộ Tài chính

Ghi chú

1

2

3

4

5

A

Số dư tm ứng đến 31/12/2016

 

 

 

I

S nghiệp giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

II

S nghip y tế

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

III

Snghiệp...

 

 

 

 

 

 

 

B

S điều chỉnh tăng/giảm đến 30/9/2017

 

 

 

I

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

II

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

….

Chính sách....

 

 

 

III

Snghip...

 

 

 

 

 

 

 

C

S dư tm ng đến 30/9/2017

 

 

 

I

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

1

Chính sách....

 

 

 

Chính sách....

 

 

 

II

S nghip giáo dục đào tạo

 

 

 

I

Chính sách....

 

 

 

Chính sách...

 

 

 

III

S nghip...

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    /10/2017
Kho bạc Nhà nước...

Ngày    /10/2017
Sở Tài chính tỉnh (thành phố)...

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12095/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 12/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12095/BTC-NSNN

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365106