• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Công văn 121/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

Tải về Công văn 121/HĐND-KTNS
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/HĐND-KTNS
V/v đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI

Kon Tum, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 57/2019/NQ- HĐND ngày 10/12/2019 về quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020. Tuy nhiên, do sơ suất kỹ thuật, Thường trực HĐND tỉnh xin được đính chính sai sót như sau:

1. Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019

Tại phần Quy định kèm theo Nghị quyết viết là: “Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum”.

Nay xin sửa lại là: “Kèm theo Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum”.

2. Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019

Tại Khoản 2 Điều 2 về các chỉ tiêu chủ yếu và lĩnh vực đột phá viết là: “Dân số trung bình năm 2019 khoảng 555 nghìn người”.

Nay xin sửa lại là: “Dân số trung bình năm 2020 khoảng 555 nghìn người”.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo để các đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Tuấn Duy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 121/HĐND-KTNS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Đoàn Tuấn Duy
Ngày ban hành: 24/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 121/HĐND-KTNS

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434512