• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

Công văn 1212/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1212/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp công văn số 1044/UBND-KGVX ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng thụ hưởng:

- Đối với các hộ nằm trong đối tượng phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg , nhưng đến nay đã thoát nghèo (có văn bản thoát nghèo của chính quyền địa phương) thì không còn thuộc đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg. Do đó các đối tượng này hiện nay không được thụ hưởng chính sách.

- Đối với các hộ nghèo tại thời điểm hiện tại (có văn bản công nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương) đáp ứng các điều kiện quy định về đối tượng thụ hưởng tại điểm 2, điều 1, thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc thì được xem xét, bổ sung vào đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào tình hình thực tế ra Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Về nội dung hỗ trợ đất sản xuất:

Các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng được phê duyệt tại Quyết định 1717/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện khai hoang lấy đất sản xuất, nhận chuyển nhượng đất trong những năm trước nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí theo quy định của Đề án, đến nay vẫn là hộ nghèo thì được nhận hỗ trợ trong năm 2020. Những hộ đến nay đã thoát nghèo không còn là đối tượng thụ hưởng của Quyết định 2085/QĐ-TTg .

Ủy ban Dân tộc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ( để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt:

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III, thôn, bản, buôn, làng, ấp, phum, sóc, xóm... (sau đây gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thiếu nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Riêng các hộ đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, thì không được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề.

b) Đối tượng áp dụng chính sách tín dụng, ưu đãi:

Đối tượng chưa có hoặc thiếu đất sản xuất theo mức bình quân chung của địa phương quy định tại Điểm a Khoản 2, Điều 1 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo quỹ đất hoặc chuyển đổi nghề; đối tượng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn có phương án sử dụng vốn vay sản xuất kinh doanh được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

c) Đối tượng áp dụng chính sách bố trí sắp xếp ổn định dân cư:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT- BTC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015.

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tín dụng ưu đãi và bố trí sắp xếp ổn định dân cư theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg .

đ) Đối với các địa phương có quy định chuẩn nghèo cao hơn chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc vận dụng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhưng không được thấp hơn mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ; kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1212/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Y Thông
Ngày ban hành: 22/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1212/UBDT-CSDT

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453884