• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 12165/VPCP-CN năm 2018 về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 12165/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12165/VPCN-CN
V/v đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 của PVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công văn số 7054/DKVN-HĐTV ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2019 của PVN (Công văn PVN đã gửi các Bộ), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, giám sát PVN thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2019, như chỉ tiêu tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Ch.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12165/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12165/VPCP-CN

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402548