• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1221/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1221/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/BXD-QLN
V/v thực hiện Chthị s12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dânc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 03/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn cả nước; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, báo cáo một số nội dung sau:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (bao gồm cả các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đang xin chủ trương đầu tư), nội dung báo cáo như sau:

- Tình hình triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh (quy mô dự án, tổng mức đầu tư, hình thức và nguồn vốn; phân kỳ đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn).

- Phương án tổng thể về xử lý, sp xếp lại công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp tỉnh.

- Những khó khăn, bất cập trong quá trình đầu tư.

- Đề xuất, kiến nghị của địa phương (tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai hoặc xin chuyển đổi hình thức đầu tư).

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp huyện thuộc nhóm B và nhóm C đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBND cấp tỉnh, thực hiện rà soát, tng hợp nhng dự án đủ điều kiện để được tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2017 - 2020 hoc phải tạm dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 12/CT-TTg .

3. Báo cáo thực trạng công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và nhu cầu đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm cả các dự án giai đoạn 2017 - 2020 xin tạm dừng để chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025) quy định tại điểm d, Khoản 6 của Chị thị số 12/CT-TTg.

Nội dung báo cáo và các phụ lục theo mẫu kèm theo văn bản này đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25 tháng 6 năm 2017 theo địa chỉ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Lê Ngọc Hà; điện thoại: 0904984545; địa chỉ email: quanlynha.bxd@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để BC);
- VPCP;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục QLN (3b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

UBND Tỉnh/Thành phố:…….

PHỤ LỤC SỐ 01

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH QUY HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
(Kèm theo công văn số
……/ ……ngày /..../2017)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích đất quy hoạch (m2)

Tổng diện tích đất xây dựng (m2)

Tổng diện tích sàn xây dựng (m2)

Tầng cao (tầng)

Tng mức đầu tư (tđồng)

Hình thức đầu tư

Nguồn vốn thực hiện dự án

Mức độ thực hiện (%) hoặc thời gian dự kiến thực hiện (năm)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Dự án Trung tâm HCTT thực hiện giai đoạn 2017-2020

1

Trung tâm hành chính...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm hành chính...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhu cầu xây dựng trung tâm HCTT giai đoạn 2021-2025 (bao gồm cả dự án tạm dừng chuyển tiếp từ giai đoạn 2017 - 2020)

1

Trung tâm hành chính...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm hành chính...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Khối nhà....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng….. năm ……..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Dự án đầu tư xây dựng bao gồm nhiều hạng mục công trình thì ghi cụ thể từng hạng mục công trình

 

UBND Tỉnh/Thành phố: …….

PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP VỀ THỰC TRẠNG CÔNG SỞ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo công văn số ……/ ……ngày /..../2017)

STT

Tên đơn vị

Địa ch

Tổng diện tích đất xây dựng (m2)

Mật độ xây dựng (%)

Tổng diện tích sàn xây dựng (m2)

Tầng cao (tầng)

Cấp công trình

Diện tích sử dụng

Tng số cán bộ

Năm xây dựng

Năm sửa chữa, cải tạo

Ghi chú

Diện tích làm việc (m2)

Diện tích công cộng, kỹ thuật và phục vụ (m2)

Diện tích làm việc bình quân/người (m2)

Biên chế (người)

Hợp đồng (người)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh

1

HĐND-UBND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sở …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sở  …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện (Quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

1

Quận/Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

HĐND-UBND Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Trụ sở Phòng/Ban trực thuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quận/Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

HĐND-UBND Quận/huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Trụ sở Phòng/Ban trực thuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng….. năm ……..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Trong khuôn viên của mỗi cơ quan, đơn vị có thể có nhiều hạng mục công trình thì cần thống kê đầy đủ. Các cơ sở khác trực thuộc cơ quan, đơn vị quản lý nhưng không sử dụng, cho thuê hoặc đang chờ xử lý, sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg cũng phải thống kê đầy đủ và ghi rõ tình hình quản lý, sử dụng

 

6. Trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương:
...
d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Kiểm tra, rà soát thực trạng công sở của các cơ quan hành chính nhà nước tình hình quy hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng khu hành chính trên địa bàn; xem xét, quyết định chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu hành chính theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Chỉ thị này.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời, triển khai thực hiện (phương án xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã được phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc thực hiện các quy định tại Chỉ thị này; trường hợp để xảy ra vi phạm phải thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1221/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 30/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1221/BXD-QLN

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365268