• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1222/TTg-KTN năm 2016 vị trí đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1222/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/TTg-KTN
V/v vị trí đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển than khu vực đồng bng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Về đề nghị của Tỉnh ủy Trà Vinh (Báo cáo số 63-BC/TU ngày 01 tháng 7 năm 2016) về vị trí đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của Tỉnh ủy Trà Vinh tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2016.

Yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
-
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
-
Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
-
Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
-
Cục Hàng hải Việt Nam;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC, TKBT;
-
Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1222/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Công nghiệp, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1222/TTg-KTN

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317223