• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Công văn 12254/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 12254/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12254/VPCP-CN
V/v hoàn thiện Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14653/BTC-QLCS ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Nghị định), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp rà soát điều khoản chuyển tiếp của dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11827/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 12 năm 2018, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12254/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12254/VPCP-CN

426

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402744