• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dạy nghề


 

Công văn 123/TTg-KGVX năm 2020 về gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định 371/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 123/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TTg-KGVX
V/v gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2391/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012 - 2015 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15361/BTC-HCSN ngày 18 tháng 12 năm 2019 về việc nêu ý kiến đối với việc giải trình nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 371, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về thời gian thực hiện: Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc gia hạn thời gian thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc đến năm 2020 và đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Đức đến năm 2025 tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015 (Quyết định số 371).

2. Về kinh phí thực hiện: Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15361/BTC-HCSN ngày 18 tháng 12 năm 2019 về việc tham gia ý kiến đối với việc giải trình nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 371; trong quá trình thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (2b). Sơn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 31/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 123/TTg-KGVX

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433761