• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 1238/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý vướng mắc chứng từ thanh toán nợ không nhận được báo có Kho bạc nhà nước do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1238/TXNK-DTQLT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/TXNK-DTQLT
V/v xử lý vướng mắc chứng từ thanh toán nợ không nhận được báo có Kho bạc nhà nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.H Chí Minh.

Trả lời công văn số 127/HQHCM-TXNK ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Cục Hải quan TP.H Chí Minh về việc gặp vướng mắc trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung (KTTTT) của một số tờ khai đã có chứng từ Paygate thanh khoản nợ thuế, nhưng chứng từ báo có của Kho bạc nhà nước (KBNN) không về tài khoản thu của các Chi cục để thanh khoản nợ, mà báo có Kho bạc về tài khoản của các Chi cục Hải quan khác hoặc chưa nhận được bảng kê giấy nộp tiền từ KBNN. Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Trường hợp đã có chứng từ báo có Kho bạc nhà nước (KBNN) nhưng hạch toán sai địa chỉ KBNN:

- Trường hợp giấy báo có về các KBNN thuộc địa bàn TP.H Chí Minh; Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản hướng dẫn Chi cục hải quan nơi phát sinh khoản thu nhận tiền thì chuyển trả lại cho Chi cục Hải quan để chờ thanh khoản nợ.

- Trường hợp giấy báo có về KBNN ngoài địa bàn TP.H Chí Minh: Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản đề nghị Chi cục hải quan đó điều chỉnh sai sót chuyển lại thông tin và tiền về cho Chi cục hải quan của Cục Hải quan TP.H Chí Minh nơi đang chờ chứng từ của KBNN để thanh khoản.

2. Đối với Ngân hàng thương mại phối hợp thu:

- Trường hợp ngân hàng thương mại chuyển sai thông tin KBNN: Đề nghị Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản chấn chỉnh việc chuyển tiền và có trách nhiệm phối hợp với Chi cục hải quan kiểm tra thông tin chuyển tiền để điều chỉnh lại cho đúng các chứng từ gặp trường hợp trên.

- Các trường hợp Chi cục hải quan đã nhận được thông tin nộp tiền (hạch toán qua paygate) nhưng chưa nhận được Bảng kê Giấy nộp tiền từ KBNN: Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản gửi Ngân hàng thương mại phối hợp thu (NHTM) đồng thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT& TK Hải quan, Cục Thuế XNK để được hỗ trợ), yêu cầu các NHTM khẩn trương chuyển tiền vào KBNN, theo đúng quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các thỏa thuận đã ký giữa Tổng cục Hải quan và NHTM.

Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP.H Chí Minh được biết./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TK HQ (để p/h
t/h);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để p/h
t/h);
- Lưu: VT, DTQLT (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1238/TXNK-DTQLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 30/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1238/TXNK-DTQLT

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406336