• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tải về Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/TTCQLĐĐ-CQHĐĐ
V/v hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, để triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Kính phí thực hiện công tác lập và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất:

Căn cứ Mục 2, Phần II của Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC- BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai thì kinh phí thực hiện công tác lập và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

2. Về định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng thông tư quy định về Đinh mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dự kiến sẽ ban hành trong quý III năm 2014. Trong khi chờ định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành, để không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của cấp huyện, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế-kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện. Sau khi có Thông tư mới ban hành thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT phải thực hiện điều chỉnh lại nhiệm vụ và dự toán kinh phí cho phù hợp.

3. Về chi phí ngoài đơn giá (gồm: Khảo sát, lập dự án lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hội thảo; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục công việc và toàn bộ dự án); Hiện nay một số nội dung quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không còn phù hợp với thực tế; do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư liên tịch mới quy định phân cấp nhiệm vụ chỉ và hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường dự kiến sẽ ban hành vào Quý IV năm 2014. Theo nội dung dự thảo thì thông tư liên tịch mới sẽ thay thế các thông tư: Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 về việc hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư số 04/2006/TT- BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi thông tư liên tịch mới chưa ban hành việc lập dự toán và quyết toán vẫn thực hiện theo hướng dẫn của các thông tư nêu trên.

4. Về phần kinh phí thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Kinh phí thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được hướng dẫn cụ thể trong thông tư liên tịch mới. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khối lượng công việc thực tế thực hiện (gồm: số lượng các cuộc thẩm định, số lượng cán bộ thuộc hội đồng thẩm định, số lượng bài phản biện góp ý, chi phí làm ngoài giờ và các chi phí khác liên quan đến việc thẩm định) áp dụng mức chi theo các quy định hiện hành để lập dự toán chi, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để thực hiện, về phân cấp ngân sách, theo nguyên tắc cấp nào thực hiện thì ngân sách cấp đó chi và quyết toán kinh phí, đảm bảo đúng theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), CQHĐĐ, Vụ KH-TC, NTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đào Trung Chính

 

 

II. PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

...

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương:

- Đo lưới địa chính cấp I, cấp II;

- Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ địa chính sau khi có bản đồ địa chính cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính các khu vực không có bản đồ địa chính cơ sở;

- Thành lập và in bản đồ hành chính (trừ bản đồ hành chính cấp tỉnh);

- Đăng ký đất đai, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Thống kê hiện trạng sử dụng đất hàng năm;

- Tổng kiểm kê đất đai định kỳ theo quy định của Luật Đất đai: in ấn các văn bản, biểu mẫu kiểm kê; tập huấn kiểm kê cho cán bộ huyện, xã; chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp, xử lý số liệu kiểm kê; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp;

- Chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai;

- Đánh giá, phân hạng đất;

- Lập kế hoạch sử dụng đất đai định kỳ, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương;

- Quản lý, thu thập, xử lý thông tin, lưu trữ, cập nhật và cung cấp tư liệu đo đạc bản đồ và quản lý đất đai theo quy định;

- Mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ và quản lý đất đai cho các đơn vị sự nghiệp của địa phương;

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Việc phân định nhiệm vụ cụ thể cho cấp Tỉnh, Huyện, Xã, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Đào Trung Chính
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

566

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263040