• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hành chính công


 

Công văn 12442/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 12442/VPCP-PL
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12442/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ.

Về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công tại Công văn số 112/BSTDALHCC ngày 06 tháng 11 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, chuyên viên là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật tiếp tục tham gia, hỗ trợ Ban soạn thảo trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án Luật hành chính công; phối hợp, hỗ trợ Ban soạn thảo dự án Luật trong việc tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về các vấn đề có liên quan thuộc nội dung của dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo nghiên cứu, đánh giá kỹ về hệ thống các luật liên quan đến hành chính công, xác định rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật, tránh chồng chéo, trùng lắp với các luật hiện hành, báo cáo Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công, các bộ và cơ quan ngang bộ biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TCCV, Cục KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12442/VPCP-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12442/VPCP-PL

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368066