• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1246/CVL-QLLĐNN năm 2017 về cấp phép lao động nước ngoài do Cục Việc làm ban hành

Tải về Công văn 1246/CVL-QLLĐNN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1246/CVL-QLLĐNN
V/v kiến nghị của Công ty Luật TNHH BB & NU

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn BB & NU

Trả lời công văn số 11802/VPCP-ĐMDN ngày 03/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Luật TNHH BB & NU (có văn bản kèm theo), Cục Việc làm có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 172 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Đối với người lao động nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đối tượng thực hiện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

Đối với người lao động nước ngoài là Trưởng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là nhà quản lý theo quy định nêu trên. Giấy phép thành lập của văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có tên người Trưởng đại diện được coi là văn bản chứng minh người nước ngoài đó là nhà quản lý.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm để quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Đổi mới doanh nghiệp (để biết);

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, CVL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Quang Trung

 

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật
...
4. Nhà quản lý, giám đốc điều hành là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 172. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động
...
3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1246/CVL-QLLĐNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Việc làm   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 27/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1246/CVL-QLLĐNN

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369666