• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1249/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1249/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 8527/TCHQ-GSQL ngày 17/9/2015, công văn số 9321/TCHQ-GSQL ngày 08/10/2015, công văn số 11307/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2015, công văn số 1718/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2016, công văn số 2406/TCHQ-GSQL ngày 28/3/2016 và công văn s5592/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT,
GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

DANH SÁCH

XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN
(kèm công văn s
ố 1249/TCHQ-GSQL ngày 02 tháng 3 năm 2017 của TCHQ)

STT

Số, ngày Giấy phép

Số, ngày Tờ khai

Nhãn hiệu

Năm sản xuất

Biển s

Ngày cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TP Hồ Chí Minh.

1

46/TN-OTO/PMD; 20/11/2008

11TNOTO-PMD; 25/11/2008

Toyota Land Cruiser

2008

41.456-NG02

 

 

 

- Công văn này đuợc bổ sung bởi Công văn 1423/TCHQ-GSQL năm 2017

Tiếp theo ...công văn số 1249/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).
...
DANH SÁCH XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN

Xem nội dung VB
- Công văn này đuợc bổ sung bởi Công văn 2653/TCHQ-GSQL năm 2017

Tiếp theo ...công văn số 1249/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2017... của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).
...
DANH SÁCH XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN

Xem nội dung VB
- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 2884/TCHQ-GSQL năm 2017

Tiếp theo...công văn số 1249/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2017...của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).
...
DANH SÁCH XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN

(Bảng xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Công văn này đuợc bổ sung bởi Công văn 1423/TCHQ-GSQL năm 2017
Công văn này đuợc bổ sung bởi Công văn 2653/TCHQ-GSQL năm 2017
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 2884/TCHQ-GSQL năm 2017
- Danh sách này được bổ sung bởi Công văn 6115/TCHQ-QSQL năm 2017

Tiếp theo ... công văn số 1249/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2017 ... của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).
...
DANH SÁCH XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN

(Xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Danh sách này được bổ sung bởi Công văn 6115/TCHQ-QSQL năm 2017
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1249/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 02/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1249/TCHQ-GSQL

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341531