• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Báo cáo tài chính nhà nước

 

Công văn 12502/BTC-ĐT năm 2020 về báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/06/2020 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 12502/BTC-ĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12502/BTC-ĐT
V/v báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Bộ Tài chính báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2020, cụ thể như sau:

1. Biểu giải ngân chi tiết vốn ngân sách trung ương (không bao gồm: (i) nguồn vốn cấp bù lãi suất của các ngân hàng; (ii) nguồn vốn cấp thẳng không thanh toán qua KBNN của các dự án, công trình bí mật Nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và (iii) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia): Phụ lục số 01A, 01B kèm theo.

2. Biểu giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Phụ lục số 02 kèm theo

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- KBNN;
- Cục QLN và TCĐN;
- Vụ: I, NSNN, TCNH;
- Cục TH và TKTC (để đăng tải lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, ĐT ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12502/BTC-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12502/BTC-ĐT

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455334