• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 triển khai Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v: triển khai Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 23/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Nghị định số 59/2012/NĐ-CP được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu thu được một số kết quả quan trọng trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước. Sau gần 03 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn của công tác theo dõi thi hành pháp luật, nhất là trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 đặt ra những yêu cầu mới trong cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Để đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và những định hướng lớn nhằm hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật phù hợp với tinh thần và quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, tổ chức triển khai hoạt động sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) được gửi kèm theo công văn này và gửi Báo cáo kết quả sơ kết về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 8 năm 2015 để tổng hợp.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, ngành, địa phương./.

(Trong trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Bộ, ngành, địa phương cử cán bộ liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Ngân - chuyên viên Phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, điện thoại: 04.62739790-0974.440.436).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành (để tham mưu);
- Sở TP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để tham mưu);
- Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước (để thực hiện);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

413

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272026