• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Công văn 1257/TCT-CS năm 2018 về chính sách thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1257/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1568/CT-THNVDT ngày 23/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất, trong đó có hướng dẫn trường hợp Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu tại công văn số 1568/CT-THNVDT ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg. Cao Anh Tuấn (đ b/c);
- Cục QLCS-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;

- Vụ PC-TCT;
- Website TCT,
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1257/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 11/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1257/TCT-CS

378

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381229