• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1257/TTg-V.III năm 2014 thực hiện luật, Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1257/TTg-V.III
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1257/TTg-V.III
V/v triển khai thực hiện luật, Nghị quyết Kỳ hợp thứ 7, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 11 luật và 06 nghị quyết; cho ý kiến đối với 16 dự án luật khác. Để khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Về xây dựng pháp luật

a) Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 11 luật đã được Quốc hội thông qua;

b) Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội;

c) Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ được phân công chủ trì soạn thảo dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự án luật trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, bám sát Chương trình họp Ủy ban thường vụ Quốc hội để chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu phục vụ các Phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về những vấn đề tiếp thu, chỉnh lý khác với quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cơ bản của dự án luật mà Chính phủ đã trình.

2. Về ngân sách nhà nước

Giao Bộ Tài chính chủ trì:

a) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012;

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương năm 2013 sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về giảm nghèo theo hướng đa chiều, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, không làm gián đoạn các chính sách giảm nghèo hiện hành; giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với một số nhóm cụ thể; mở rộng đối tượng là hộ mới thoát nghèo và cận nghèo nhằm hạn chế tái nghèo và giảm nghèo bền vững.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò của địa phương, cơ sở. Phân loại đối tượng theo thứ tự ưu tiên: hộ nghèo dân tộc thiểu số rất ít người đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo chung, hộ cận nghèo; từng bước phân định rõ đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

4. Về gia nhập Công ước quốc tế

a) Giao Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành về việc Việt Nam gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư); trong đó nêu rõ các nội dung tuyên bố của Việt Nam đã được Quốc hội đồng ý thông qua theo đề nghị của Chính phủ tại Báo cáo số 159/BC-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

b) Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Công ước và Nghị định thư này.

5. Về giám sát của Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phục vụ các hoạt động giám sát tối cao, giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội;

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương nghiên cứu, trả lời các kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7; tổ chức thực hiện lời hứa và các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 7;

c) Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc giải quyết kiến nghị cử tri./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng CP, Trợ lý, Thư ký các Phó TTCP, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu VT, V.III (3b), TH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1257/TTg-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1257/TTg-V.III

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240613