• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 12594/BTC-NSNN năm 2018 về kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 12594/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12594/BTC-NSNN
V/v kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp huyện

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Lê Thị Thủy - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum.

Về đề nghị hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp huyện theo câu hỏi của Bà Lê Thị Thủy trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 9354/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nội dung câu hỏi:

Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013; công văn số 1114/UBND-VX ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đắk Hà”. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum đã ký hợp đồng số 05/2015/HĐ-KHCN ngày 07/7/2015 với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum để thực hiện đề tài nêu trên. Tổng kinh phí thực hiện đề tài 1.545.587.000 đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh 538.773.000 đồng, kinh phí đối ứng của ngân sách huyện là 976.964.000 đồng, vốn đóng góp của các hộ dân tham gia 29.850.000 đồng.

Năm 2018, Sở KH&CN phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp huyện cho UBND huyện Đắk Hà để thực hiện “mô hình hỗ trợ chế phẩm sinh học cho các hộ dân là người đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn huyện triển khai thực hiện trên cây lúa nước” (sau đây gọi tắt là mô hình) với số kinh phí là 130.000.000 đồng. Ngày 14/8/2018, UBND huyện Đắk Hà có văn bản số 149/TTr-UBND về việc xin điều chỉnh nội dung chi NSNN cho hoạt động KHCN cấp huyện năm 2018, trong đó đề nghị chuyển nội dung chi thực hiện mô hình sang nội dung bổ sung vào nguồn kinh phí đối ứng của ngân sách huyện để thanh toán cho đề tài trên.

Theo khoản 2 Điều 33 Luật ngân sách năm 2002, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương có nội dung chi KHCN. Tuy nhiên, tại mục c khoản 1 Điều 39 Luật NSNN năm 2015 quy định: “ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ”. Đối với đề tài nêu trên đã bắt đầu thực hiện từ năm 2015, trước khi Luật NSNN năm 2015 có hiệu lực, Sở KH&CN xin ý kiến về việc đề tài có được tiếp tục vận dụng cơ chế chuyển tiếp (tiếp tục được sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN cấp huyện để thanh toán nguồn đối ứng) cho đến khi kết thúc đề tài không.

Trả lời:

1) Theo nội dung câu hỏi, đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đắk Hà” được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ký hợp đồng với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2015 (hợp đồng số 05/2015/HĐ-KHCN ngày 07/7/2015) với tổng kinh phí là 1.545,587 triệu đồng, trong đó: kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh 538,773 triệu đồng; kinh phí đối ứng của ngân sách huyện 976,964 triệu đồng; vốn đóng góp của các hộ dân tham gia 29,85 triệu đồng. Đến nay, đề tài chưa hoàn thành.

2) Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực từ năm ngân sách 2017: "Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ". Như vậy, từ năm ngân sách 2017, ngân sách huyện Đắk Hà không có nhiệm vụ chi cho nghiên cứu khoa học; vì vậy, việc bố trí vốn đối ứng của ngân sách huyện từ năm 2017 để thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đắk Hà” là không phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trường hợp, Đề tài cần phải được tiếp tục thực hiện, thì ngân sách cấp tỉnh phải bố trí kinh phí để thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để Bà Lê Thị Thủy được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- VPCP;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, NSNN ( b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế

 

Điều 33. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương gồm:
...

2. Chi thường xuyên:

a) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, xã hội, văn hoá thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các hoạt động sự nghiệp khác do địa phương quản lý;

b) Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội (phần giao cho địa phương);

c) Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương;

d) Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do địa phương quản lý;

e) Chương trình quốc gia do Chính phủ giao cho địa phương quản lý;

g) Trợ giá theo chính sách của Nhà nước;

h) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 39. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương

1. Căn cứ vào nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương theo nguyên tắc sau:
...

c) Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 39. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương

1. Căn cứ vào nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương theo nguyên tắc sau:
...

c) Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12594/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đào Xuân Tuế
Ngày ban hành: 15/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12594/BTC-NSNN

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458360