• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính


 

Công văn 125a/BTTTT-TCCB năm 2020 trả lời kiến nghị của địa phương về cải cách hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 125a/BTTTT-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125a/BTTTT-TCCB
V/v trả lời kiến nghị của địa phương về cải cách hành chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của địa phương về việc đề nghị Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích (theo phụ lục kèm theo Báo cáo số 6466/BC-BNV ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính), Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận, gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, theo đó nhiều đối tượng được miễn, giảm 50% giá cước khi sử dụng dịch vụ này.

Trên cơ sở quy định của Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 cũng như chỉ đạo sát sao của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có Công văn số 3337/BĐVN-HCC-DVBC ngày 03/8/2019 chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố điều chỉnh giảm giá cước dịch vụ mới mức cước tối thiểu là 11.000đ/bưu gửi một chiều và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để có các chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thực tế ở địa phương.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CCHC- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Văn Phương

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 125a/BTTTT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 13/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 125a/BTTTT-TCCB

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440139