• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1261/UBND-CNXD năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tải về Công văn 1261/UBND-CNXD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/UBND-CNXD
V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Hòa Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
-
Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph.

Căn cứ Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02-4-2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ;

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 907/SXD-QLHĐXD ngày 07-10-2013 về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ,

Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết như sau:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt và thực hiện đầu tư xây dựng năm 2013 theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22-8-2011 của Chính phủ thì không điều chỉnh lại mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04-12­-2012 của Chính phủ;

2. Đối với các dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng và thực hiện đầu tư xây dựng từ năm 2014 (bao gồm cả các dự án đã được phê duyệt trong năm 2013 nhưng chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị) thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04-12-2012 của Chính phủ vào dự toán chi phí xây dựng công trình.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đăng Ninh;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Lưu: VT, CNXD (TA14).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1261/UBND-CNXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Trần Đăng Ninh
Ngày ban hành: 25/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1261/UBND-CNXD

372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240794