• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội nghị trực tuyến


 

Công văn 12618/VPCP-NN về tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 12618/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12618/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9572/BNN-VP ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9572/BNN-VP ngày 10 tháng 12 năm 2018; Thủ tướng Chính phủ cùng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 (dự kiến vào ngày 04 tháng 01 năm 2019).

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt nội dung và công tác hậu cần để tổ chức Hội nghị nêu trên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng; các Vụ: QHĐP, TH, TKBT, Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12618/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 12618/VPCP-NN

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403992