• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1266/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014 do Cục Quản Lý Dược ban hành

Tải về Công văn 1266/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1266/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản Lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản Lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- P. QLKD dược (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 1266/QLD-ĐK ngày 19/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

SaViCipro

VD-11691-10

01/08/2018

Công ty CPDP SaVi

Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate

BP 2013

SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R

China

2

SaViPamol Codeine

VD-20811-14

12/06/2019

Công ty CPDP SaVi

Codeine phosphate hemihydrate

DĐVN IV

JOHNSON MATTHEY MACFARLAN SMITH LTD

10 Wheatfield Road, Edinburgh, EH11 2QA

England

3

SaViPamol Codeine Extra

VD-20812-14

12/06/2019

Công ty CPDP SaVi

Codeine phosphate hemihydrate

DĐVN IV

JOHNSON MATTHEY MACFARLAN SMITH LTD

10 Wheatfield Road, Edinburgh, EH11 2QA

England

4

SaVi Moxifloxacin 400

VD-15175-11

14/12/2018

Công ty CPDP SaVi

Moxifloxacin hydrochloride

BP 2013

Orcx Pharma Pvt. Ltd

Phase-I, Plot No.B- 5, M.I.D.C, Dombivli (E)

India

5

Levofloxacine SaVi 500

VD-15432-11

14/12/2018

Công ty CPDP SaVi

Levofloxacin hemihydrate

USP38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R

China

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1266/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Minh Hùng
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1266/QLD-ĐK

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374204